Informujemy, że  rozpoczął się nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Będzie się odbywać drogą elektroniczną.
Adres strony do pobrania wniosku:    www.przedszkolerozogi.pl

Należy wydrukować wniosek, wypełnić, podpisać go dostarczyć do placówki. Można również przesłać drogą e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI

Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROZOGACH  ,, KRAINA UŚMIECHU

 1. Przedszkole otwierane jest o godzinie 7.00 i w sali grupy ,, MOTYLKI „ nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi oraz dziećmi zgłoszonymi w deklaracji.
 2. Od godziny 8.00 zgodnie ze złożoną deklaracją, pomoc nauczyciela zobowiązana jest do pełnienia dyżuru w szatni od godziny 8.00 do 8.50 i odpowiedzialna jest za dotarcie dzieci do sal grupowych.
 3. Rodzice przyprowadzają dzieci najpóźniej do godziny 8.50
 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka, pozostawionego przez rodzica samotnie w szatni.
 5. Wszystkich Rodziców prosi się o bezwzględne przestrzeganie zasady nie wchodzenia z dzieckiem do szatni i do sal.
 6. Od godziny 8.50, ze względów bezpieczeństwa, przedszkole jest zamykane.
 7. Od godziny 13.00 po odjeździe dzieci dojeżdżających, placówka jest otwierana. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zadzwonienia dzwonkiem i oczekiwania na przyjście dziecka.
 8. W sytuacjach nagłych, po wcześniejszym telefonie rodzica do wychowawcy, można odebrać dziecko przed godziną 13.00.

 

Opracowano na podstawie:

 1. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 2020 poz.1386)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. (Dz. U. z 2017r. poz. 624)
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017r.356).
 5. Ustawa z dnia 14 lutego 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.)

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że pobyt dziecka w przedszkolu od 01.09.2020 r. będzie odbywał się z zachowaniem reżimu sanitarnego na podstawie: 

Przedszkole od 01.09.2020 r. będzie funkcjonowało z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego w godzinach  7.00 – 16.00

 • O godz. 9:00 do przedszkola nie wpuszczane są osoby z zewnątrz placówki- przeprowadzana jest dezynfekcja powierzchni wspólnej.
 • Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
 • Dziecko lub dzieci przyprowadza i odbiera 1 opiekun dorosły. 
 • Wprowadzamy w Przedszkolu tzw. „Strefę Rodzica” (do szatni) poza którą osoby postronne (też Rodzice/Opiekunowie prawni) nie będą mieli wstępu.
 • Rodzic/Opiekun rozstaje się z dzieckiem w przestrzeni wspólnej ( przed szatnią), przekazuje dziecko pracownikowi placówki i wychodzi z budynku.
 • Dzieci do sali odprowadza pracownik placówki
 • Odbierając dziecko z przedszkola rodzice dzwonią dzwonkiem do sali i czekają na dziecko koło szatni.
 • Wchodząc na teren przedszkola rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek dezynfekować ręce, zasłaniać usta i nos oraz są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego pomiędzy innymi rodzicami i pracownikami placówki.
 • Dzieci nie przynoszą z domu oraz nie wynoszą z przedszkola zabawek i innych przedmiotów.
 • Rodzic/prawny opiekun pisemnie wyraża zgodę na pomiar temperatury. 
 • Dzieci przejawiające niepokojące objawy chorobowe w ciągu dnia, będą izolowane w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu/izolatce pod opieką wyznaczonego pracownika (rodzic powiadomiony o tym fakcie musi niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola).
 • Z sal zostały usunięte zabawki i przedmioty, których nie można poddać dezynfekcji.
 • Po zakończeniu zajęć wszystkie przedmioty, zabawki będą dezynfekowane odpowiednimi środkami; w ciągu dnia będą używane środki myjące do odkażania na bieżąco m.in. toalet, zabawek, innych przedmiotów używanych przez dzieci.
 

 
WAŻNE  INFORMACJE
 
 1. Na bieżąco śledzone są informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl.
 2. Pracownicy przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku występowania jakichkolwiek niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem
 3. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Rodzice wypełniają oświadczenie o świadomości istniejącego zagrożenia zarażeniem chorobą zakaźną COVID-19.
 5. W przedszkolu przebywać będą dzieci w czterech oddzielnych grupach. By zmniejszyć liczebność łączonych grup, w rodzinach gdzie nie pracuje chociaż jeden rodzic, dziecko przebywać będzie w przedszkolu od 8:00 do 13:00
 6. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować je w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka. Rodzic informuje dyrektora o stanie zdrowia dziecka.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu,( przed szatnią ) przy zachowaniu 1,5 m odległości.
 1. W drzwiach głównych przedszkola po zadzwonieniu dzwonkiem pomoc nauczyciela odbiera wszystkie dzieci  od rodzica/opiekuna, zaprowadza do szatni, przyprowadza dziecko do sali i przekazuje nauczycielowi. Pomaga w czynnościach samoobsługowych i higienicznych.
 2. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do i z przedszkola zachowują zasadę 1 rodzic 1 dziecko oraz przestrzegając rygorystycznie wszelkich środków ostrożności: maseczka, dezynfekcja rąk.
 3. Dzieciom nie wolno przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 4. Nauczyciele i pracownicy mają obowiązek zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą dzieci z poszczególnych grup.
 5. Sale wietrzone będą raz na godzinę.
 6. Wprowadza się zakaz picia ,, surowej” wody z wodociągu.
 7. Dzieci będą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 8. Obszar oraz przedmioty, z którymi dziecko i pracownik miały kontakt, podajemy gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcj zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami.

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 • Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

GRUPY PRZEDSZKOLNE
 
- Dzieci 3-letnie - grupa ,, Biedroneczki " wychowawca Karina Koziatek
 
- Dzieci 4-letnie - grupa ,, Motylki " wychowawca Janina Nosek
 
- Dzieci 5-letnie - grupa ,, Żabki " wychowawca Agata Król
 
- Dzieci 6-letnie - grupa ,, Zajączki " wychowawca Monika Błażejewicz
 
 
 

 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 

Przewodnicząca Rady Rodziców: Monika Kaczmarczyk - grupa ,, Zajączki"

Członkowie Rady Rodziców:

- Agnieszka Sawicka- grupa ,,Żabki"

- Milena Dręzek- grupa - ,, Motylki"

- Małgorzata Litwińczyk- grupa ,, Biedroneczki"

 

 


Informacja.

Drodzy Rodzice,

Wszystkie dzieci, które zostały zgłoszone do przedszkola na rok szkolny 2020/2021, zostały przyjęte.:-) 

 

 


 

SZANOWNI RODZICE,

Od 11.05.2020r. ( poniedziałek ) przedszkole będzie otwarte!!!

W załącznikach dostępne są oświadczenia i zgody, warunkujące pobyt dziecka w przedszkolu.

Oświadczenie rodzica

Oświadczenie

Przydatne linki:

https://dokumenty.men.gov.pl/Komunikat_MEN_otwieramy_przedszkola_od_6_maja_br_2020_04_29.docx
https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_i_MZ.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_i_MZ.docx

 


Drodzy Rodzice,

Oto dyżury telefoniczne specjalistow z PPP w Szczytnie.

 

 

 

 


Szanowni Rodzice, Drogie dzieci

       Z dniem 24.04.2020r, przedłuża się przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Kontynuowane będzie nadal kształcenie na odległość do dnia 24.05.2020r. 

 


Szanowni Rodzice,

Oto kilka artykułów nadesłanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie.

Zachęcamy do przeczytania.

Co pomaga w nauce w domu...Co pomaga w nauce w domu...

Jak przygotować dziecko do badania- tekst dla dzieci i komentarz psychologa.

Jak poprawić efektywność pracy dziecka z zaburzeniami uwagi.

Gotowość szkolna dziecka.

Logopeda podpowiada...By ćwiczenia stały sie zabawą

 


Drodzy Rodzice,

Zachęcamy do przeczytania artykułu przesłanego z Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Szczytnie, dotyczącego emocji dzieci w czasach epidemii koronawirusa. Ten artykuł,może pomóc wielu z Was w wytłumaczeniu dzieciom obecnej sytuacji.

Artykół można pobrać pod linkiem


Szanowni Rodzice, Drogie dzieci

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. przedłuża do 26 kwietnia br. przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Kontynuowane będzie nadal kształcenie na odległość.


Szanowni Rodzice,

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania  na odległość. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym w Przedszkolu Samorządowym ,, Kraina Uśmiechu" w Rozogach realizowane będą  treści podstawy programowej z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość. Komunikacja między nauczycielami, dziećmi i rodzicami prowadzona będzie poprzez rozmowy telefoniczne, SMS, maile. 

Rodzice, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości możecie kontaktować się z wychowawczyniami  grup każdego dnia w godzinach od 8;00 do 14:00

 


Drogi Rodzicu,


Proponujemy bezpłatny dostęp do zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci!! Możesz skorzystać z maila: <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.> i dowiedzieć się więcej od pomysłodawców tych zajęć,
bądź odwiedź stronę https://akademiamajkijezowskiej.com/ i zapisz się od razu na zajęcia.


Drodzy Rodzice i Przedszkolaki!!

Zachęcamy do skorzystania z proponowanych zabaw w języku angielskim.

Malowanie na plecach

Zabawę tę często wykorzystuję w swojej pracy, gdyż jest bardzo lubiana przez wszystkie dzieci, niezależnie od wieku. W pracy z „maluchami” polecam samemu rysować dzieciom na plecach obrazek związany z danym tematem ( mogą to być cyfry, kształty, stany emocjonalne). Ważne aby po odgadnięciu przez dziecko tego „co narysowaliśmy” , powtórzyć angielski odpowiednik danego słowa. W grupie dzieci (2-4) można poprosić aby samodzielnie rysowały sobie na plecach dany kształt, ograniczając swoją rolę do wydawania poleceń oczywiście w języku angielskim.

Butelka

W kolejnej zabawie rozkładamy kolorowe ilustracje przedstawiające znaną dzieciom grupę przedmiotów. Jeżeli nie posiadamy obrazków mogą to być np. zabawki, przybory szkolne, warzywa, owoce i wiele innych rzeczy codziennego użytku. Na środku kładziemy butelkę. Dziecko kręci butelką i mówi po angielsku jakie przedmioty wskazała szyjka butelki.

Ciuciubabka (Blindfold game)

Przygotowujemy szalik i różne przedmioty (np. przybory szkolne), które rozkładamy np na biurku. Zawiązuje oczy jednemu dziecku. Jego zadaniem jest odgadnąć na podstawie dotyku, co to za przedmiot.

Simon says

Zabawa polega na wskazywaniu poszczególnych części ciała, pojawiających się w komendzie „Simon says touch your….(w tym miejscu podajemy daną część ciała).

Rysowanie brakujących części twarzy.

Rysuje na kartkach kilka twarzy, jednak na każdym rysunku brakuje jakiegoś elementu. Dziecko musi powiedzieć, czego brakuje. Np. rodzic rysuje twarz bez nosa i pyta: What’s missing? Dziecko odpowiadają: nose. Powtarzamy zabawę, rysując twarze, którym brakuje innych elementów.

Shape Monster

Zabawę tę możemy wykorzystać zarówno podczas utrwalania kształtów jak i kolorów. Przygotowujemy „Potworka” wykorzystując kartonowe pudełko np. po butach. W przygotowania pomagają nam dzieci, które samodzielnie mogą wycinać i przyklejać (bądź ryzować) poszczególne elementy. Nasz Potworek musi mieć odpowiedniej wielkości otwór gębowy do którego będziemy wrzucać kolorowe kartoniki w odpowiednich kształtach. Kierujemy do dziecka polecenia w języku angielskim. Jeżeli dziecko nie opanowało jeszcze słownictwa związanego z kształtami, możemy wykorzystać koła w różnych kolorach, utrwalając tym samy nazwy barw podstawowych.

Kolorowe stopy

Wycinamy stopy w znanych dziecku kolorach. Układamy je jedna za drugą, Dzieci skaczą po stopach wymieniając kolejno nazwy kolorów w języku angielskim.

Colours (Gra w kolory)

W co się bawić z dzieckiem w domu?…grać w kolory !!!  Rodzic rzuca piłką do dziecka (dzieci) wymieniając poznane kolory. Na hasło black lub white, jeżeli dziecko złapie piłkę oddaje „fant”, jakąś własną rzecz np. pantofel. Przed zakończeniem zabawy należy ją „wykupić”, wykonując zadanie wymyślone przez rodzica lub innych uczestników zabawy.

Touch something….

Prosimy dzieci o dotknięcie jakiegoś przedmiotu w określonym kolorze. Po wprowadzeniu nazw części ciała możemy prosić o dotknięcie przedmiotu w danym kolorze określoną częścią ciała. Śmiech dzieci gwarantowany.

Mystery box

Umieszczamy w kolorowym pudełku np zabawki, warzywa, owoce. Dzieci kolejno wkładają ręce do pudełka i starają się po dotyku rozpoznać wylosowaną rzecz. Pamiętajmy, że głównym celem zabawy jest utrwalenie bądź wprowadzenie nowego słownictwa w języku angielskim.

Teddy Bear Rhyme

Wśród młodszych dzieci polecam wykorzystać rymowankę. Wypowiadamy tekst wierszyka jednocześnie wykonując masażyk na ręce dziecka. 

Round and round the garden, like a Teddy Bear.
(wykonujemy koła na dłoni dziecka)

One step, two step
(wykonujemy “kroki” palcami na dłoni dziecka)

Tickle you under there!
(łaskoczemy dziecko)

Warm and cold
Odpowiednik polskiej zabawy „Ciepło-zimno”.
YES OR NO

Rysujemy na dywanie linię po jednej stronie umieszczamy napis YES po drugiej NO. Pokazujemy dziecku obrazek przedstawiający jakiś przedmiot, warzywo, kolor, cyfrę (wszystko zalezy od naszej pomysłowości) i pytamy „Is it a train?”, jeżeli na obrazku znajduje się pociąg dziecko ustawia się po stronie z napisem YES, jeżeli obrazek przedstawia inny pojazd ustawiamy się po stronie z napisem NO.

Sleeping Elephant

W zabawę tę możemy pobawić się z niewielką grupą dzieci lub rodzic z dzieckiem. Wybieramy osobę, która będzie słoniątkiem, które śpi na środku np pokoju, zaś pozostali uczestnicy są rozbrykanymi małpkami. Kiedy słoń zasypia, małpki mają za zadanie podkradać się do niego tak, aby go nie obudzić. Jeżeli osoba będąca słoniem coś usłyszy wskazuje palcem w kierunku skąd pochodził szelest. Wskazana osoba musi cofnąć się na linię startu.

Zabawy z rymowanką

Polecam wykorzystać poniższą rymowankę do zabawy z dziećmi jak również utrwalenia słownictwa. Możemy użyć  wierszyk jako wyliczankę; dzieci wyliczają wśród obrazków i mówią co się znajduje na obrazku na który wypadły ostatnie słowa. Dzieci mogą wyliczać między sobą przy wyborze dziecka rozpoczynającego zabawę. Możliwości jest wiele. W swojej pracy wykorzystuję tę rymowankę również podczas zabawy w liska. Dziecko chodzi po kole, wszyscy mówią tekst rymowanki a na sam koniec wyznacza kolegę lub koleżankę, która ma za zadanie je złapać.

Eenie meenie miney moe
Catch a tiger by the toe
If he hollers let him go
Eenie meenie miney moe

More and less

Zabawę tę polecam wykorzystać w grupie starszych dzieci, takich, które rozpoznają zapis graficzny liczby. Przed rozpoczęciem zabawy wprowadzamy pojęcia more and less. Zabawę rozpoczynamy od wyboru kartonika z daną cyfrą (dzieci nie widzą jaka cyfra znajduje się na kartoniku). Zadanie polega na odgadnięciu co to za cyfra. Rodzic naprowadza dzieci używając zwrotów more lub less. 

Liczenie

W co się bawić z dzieckiem w domu? ….a może zwyczajnie w liczenie. Rozkładamy na dywanie karty z cyframi i kolejno odliczamy do 10, jednocześnie wskazując odpowiednią kartę. Za każdym razem gdy zaczynamy liczyć od początku zmieniamy ton głosu. Tak więc liczymy: najpierw cicho, potem głośno, robiąc złą minę, robiąc śmieszną minę, płacząc, śmiejąc się itp.

What has changed place?

Rozkładamy na dywanie różne przedmioty. Zadanie dziecka polega na zapamiętaniu kolejności ułożenia rzeczy, po czym zamyka oczy, a rodzic zmienia miejsc mi dwa przedmioty. Dziecko musi odgadną, które z nich zmieniły swoje położenie.

Co powiedziałam.

Dziecko stoi w dużej odległości od rodzica np. na drugim końcu pokoju. Rodzic bardzo cicho wypowiada w języku angielskim różne słowa,zaś  dziecko musi powtórzyć jakie słowo powiedział rodzic.

Zabawa z balonem

Kolejna zabawa nie tylko urozmaici wspólny czas, ale również wprawi dzieci w doskonały nastrój. Najlepiej sprawdzi się w grupie 2 dzieci.  Rodzic rozkłada w różnych miejscach np zabawki. Następnie umieszcza balon między ich brzuchami dzieci lub głowami. Dzieci musza dotrzeć do danego przedmiotu, tak aby balon nie wypadł i nie pękł.

Ubieranie lalki.

W wielu domach znajdziemy dużą lalkę lub lalkę dzidziusia. W sklepach z tanią odzieżą kupujemy różne ubrania dla niemowlaków, które wykorzystamy podczas zabawy. Dziecko kolejno zakłada lalce poszczególne części garderoby podając ich nazwy. Podczas tej zabawy utrwalamy nazwy części ubrań oraz kolejność ich zakładania.

Lest’s build an igloo

Przygotowujemy większa liczbę plastikowych bądź papierowych kubeczków. Dzieci kolejno losują karteczki z cyframi i starają się zbudować igloo kolejno dokładając tyle kubeczków ile wskazuje cyferka na karteczce. W zabawie młodszymi dziećmii wykorzystujemy kostkę do gry.

Where is the bear?

Kolejna zabawa podobna do poprzedniej z tą różnica, że przygotowujemy trzy kubeczki. Pod jednym z nich chowamy małą figurkę misia, samochodu, piłeczkę. Mieszamy kubeczki, a  dziecko musi odgadnąć pod którym kubeczkiem ukrył się miś.

Rysujemy misia

Przygotowujemy dużą kartkę papieru, zaś dziecko musi z zamkniętymi oczami narysować postać misia.

Bingo

Kolejną zabawę każdy  doskonale zna tę zabawę. Przygotowujemy dziecku plansze  z obrazkami związanymi z omawianym tematem, np. owoce. (gotowe do wydrukowania można znaleźć w internecie). Rodzic odczytuje nazwy obrazków – dziecko po usłyszeniu odpowiedniej nazwy – zakrywa dany obrazek no zakrętkami od butelek. Odczytywane nazwy muszą zawierać również przykłady ‘zmyłki’ – czyli wyrazy, które w ogóle nie występują na planszy. Kiedy dziecko zasłoni wszystkie obrazki woła “BINGO”

 


Drodzy Rodzice,

Pod linkami:

- https://www.youtube.com/watch?v=rZn8uvPwU4s

- https://www.youtube.com/watch?v=vAeX_-3Wblo

- https://www.youtube.com/watch?v=saF3-f0XWAY&list=PLBFDAC7CD4CD5D44B

- https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo&list=PLBFDAC7CD4CD5D44B&index=2

- https://www.youtube.com/watch?v=xPWZu4LDmQM&list=PLBFDAC7CD4CD5D44B&index=29

- https://www.youtube.com/watch?v=S6Ait911Emo

znajdziecie wesołe filmiki, dzięki którym wasze dzieci będą mogły bawic się i uczyć z jązykiem angielskim.

 


Drodzy Rodzice,

Zachęcamy do  skorzystania ze strony Wydawnictwa Szkolnego i Pedagigicznego ( WSiP)

https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/. Znajdziecie tam podpowiedź, co możecie robić ze swoimi dziećmi w domu. Na tej stronie znajdują się filmy instruktażowe z doświadczeniami i pracami plastycznymi.

Udanej zabawy:-)

 

 


 Informacja

Drodzy Rodzice,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 będzie odbywała się drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ( w formie skanów lub fotografii dokumentów) Po ustąpieniu zagrożenia będzie można uzupełnić dokumentację w formie papierowej.

Karta zgłoszenia do pobrania pod linkiem: "Karta zgłoszenia"

 


Informacja

Zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze zawieszone do 14.04.2020r.


Drodzy Rodzice,

Dziecko podczas codziennych czynności domowych nieświadomie uczy się i utrwala:

-liczenie,

-sylabizowanie,

-głoskowanie

-czytanie.

Dzieci przyswajają dużo więcej wiadomości, niż podczas typowego siedzenia przy stoliku i uczenia się poprzez wykonywanie zadań z książek.

Podczas typowych zajęc domowych można ćwiczyć z dzieckiem poprzez pytania i zadania takie jak:

- Podaj mi 3 łyżki

- Policz ile mamy talerzy

- Postaw na stole 5 szklanek

- Wsyp do miski 8 łyżeczek cukru

- Podziel na sylaby słowo krzesło, stół, obiad, śniadanie.. itp.

Takie ćwiczenia to dla dzieci świetna zabawa i nauka jednocześnie.

 


Czas odwołanych zajęć dydaktycznych to nie czas ferii, spotkań w dużym gronie ani nie czas na to, aby spędzać cały dzień przed telewizorem.

Rodzicu,

Możesz pracować i bawić się z dzieckiem w domu poprzez:

- Dzieci młodsze:

 • Układanie puzzli
 • Malowanie farbami
 • Lepienie z plasteliny
 • Rysowanie
 • Kolorowanie
 • Granie w gry planszowe
 • Wycinanie nożyczkami

- Dzieci 6-letnie, przygotowujące się do pojścia do szkoły:

 • Układanie puzzli
 • Lepienie z plasteliny
 • Granie w gry planszowe
 • Ćwiczenie liczenia
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych ( szlaczki literopodobne )
 • Ćwiczenie odwzorowywania cyfr i liter
 • Próbowanie czytania prostych i nie długich tekstów

Wszystkich rodziców zachęcamy do czytania dzieciom jak i do skorzystania ze stron internetowych, na których znajdziecie inspiracje do ćwiczeń i zabaw z waszymi dziećmi. Znajdują się tam również karty pracy dla dzieci do pobrania.


Informacja

Drogi Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka w dniach 12-13 marca br. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Od 16 do 25 marca dzieci nie przychodzą do przedszkola.


 

 

Jesteśmy Przedszkolem Samorządowym w Rozogach "Kraina Uśmiechu". Tradycją naszej działalności jest wychowywanie i nauczanie dzieci w integracyjnym systemie kształcenia. Otaczamy opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie naszej gminy. Wspólnie z rodzicami chcemy stworzyć takie przedszkole w którym wszyscy będą mieli szansę pełnego rozwoju.

Wartości, którymi się kierujemy, to: radość z osiągania sukcesu, umiejętność współdziałania,  wzajemne poszanowanie, w tym niepowtarzalność każdego z nas.

Nasz zespół wyróżnia potrzeba ciągłego doskonalenia się, konsekwencja w dążeniu do celu, umiejętność wspólnej pracy oraz radość tworzenia.


OFERTA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom i wymaganiom dzieci, rodziców i czasów, w których żyjemy, naszą pracę organizujemy tak, aby zapewnić wszechstronny rozwój dzieci, rozwój ich zainteresowań, zdolności. Organizujemy zajęcia z różnych obszarów edukacji oraz aktywnie uczestniczymy w konkursach przedszkolnych, między przedszkolnych, gdzie nasze dzieci zajmują czołowe miejsca, potrafią się godnie zaprezentować.
W trosce o zdrowie i sukcesy naszych podopiecznych, wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci, potrzebującym pomocy. W tym celu odbywają się w naszej placówce następujące zajęcia dodatkowe:

- Terapia pedagogiczna.
- Terapia logopedyczna.
- Religia.
- Rytmika.
- Zajęcia regionalne.

WIZJA PRZEDSZKOLA


Podczas procesu realizacji wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, zależy nam, aby nasi wychowankowie, osiągając gotowość szkolną:

- znali samych siebie, własne możliwości, swoją wartość i indywidualne uzdolnienia,
- lubili siebie i innych,
- wierzyli w siebie- umieli pokonywać trudne sytuacje,
- rozumieli uczucia innych,
- byli swobodni w relacjach z dorosłymi,
- umieli bronić własnych racji i słuchać ze zrozumieniem innych, mieli poczucie partnerstwa, równego i sprawiedliwego traktowania siebie nawzajem,
- umieli współdziałać i współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu.


Przez cały rok szkolny prowadzony jest program Przyjaciele Zippiego.
Co to jest program Przyjaciele Zippiego?

Przyjaciele Zippiego to program dla małych dzieci o różnych umiejętnościach. Nie koncentruję się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Prowadzony jest w szkołach i przedszkolach. Składa się z 24 spotkań. Nauczyciele zostali specjalnie przeszkolenia, aby prowadzić zajęcia. Program Przyjaciele Zippiego składa się z sześciu części, a każda z nich zawiera odrębne opowiadanie. Wiele usłyszysz o bohaterze o imieniu Zippi. Jest on patyczakiem, a jego przyjaciele to grupa chłopców i dziewczynek. Opowiadania prezentują ich w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom, takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, krzywdzenie, radzenie sobie ze zmianą i stratą oraz zaczynanie od nowa. Każde opowiadanie jest zilustrowane za pomocą zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami, takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy. Cały program przeznaczony jest szczególnie dla dzieci w wieku od pięciu do siedmiu lat. Doświadczenie wskazuje, że dzieciom się bardzo podoba.